Sbor dobrovolných hasičů

Oslavy 110-ti let založení sboru dobrovolných hasičů

Dne 28.7.2012 proběhly oslavy 110-tého výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Hostech. V rámci oslav došlo ke srazu rodáků a bývalých občanů obce za hojné účasti spoluobčanů. Fotografie ke shlédnutí v menu  Hasiči foto


Historie Sboru dobrovolných hasičů v Hostech založeného 9.3.1902

 
         Tak jako v okolních obcích tak i v naší obci Hosty je uprostřed návsi obecní rybník. Tento rybník sloužil dvěma účelům - k napájení dobytka a v případě požáru jako zásobník vody pro hašení požáru. Několik menších rybníčků bylo součástí i několika dalších usedlostí. Původně se hasilo pouze ručně a k hašení sloužily různá vědra, dále pak také háky a sekery. Boj s požárem byl většinou marný, protože většina staveb byla postavena ze dřeva a střechy byly pokryty dřevěnými šindeli anebo došky. Časem se pro zápas s ničivým živlem zdokonalovala nejen technika, ale vznikala i dobrovolná sdružení, která učila své členy s nebezpečným živlem bojovat.
            Historie hasičského sboru v Hostech začíná dne 9. března 1902 zakoupením stříkačky od firmy „Smekal“ za 950 zl. Následně 16. března 1902 se konala valná hromada sboru dobrovolných hasičů obce Hostí. Na této schůzi se přihlásilo za činné členy 16 rolníků a majorita z nich se přihlásila i za přispívající členy. Zároveň  byl zvolen první výbor sboru a to
Předseda      Josef Stejskal č.p. 27
Velitel           Jan Panoch č.p. 56
Podvelitel     Josef Štěch č.p. 63
Jednatel       František Bouška č.p. 16
Pokladník    Jan Blecha č.p. 23
Sborník       Josef Tomek č.p. 24
            Již 20. července tohoto roku se sbor už zúčastnil sjezdu hasičské župy Vltavotýnské, která byla ustanovena 1. prosince 1901 v Týně nad Vltavou. Členové sboru začínají s výcvikem a zdokonalování obsluhy stříkačky včetně nácviku signálů.
            „18. září vypukl v naší vesnici požár, který zuřivě zničil domek Cyrila Panocha. Poprvé sbor v rámci této situace pospíchal vzdorovati zhoubnému živlu se svým strojem, jemuž se podařilo, že s „Boží pomocí v krátké době uhašen požár“, takto je popisován první zásah sboru v Knize pamětní pro sbor hasičů v Hostí, která byla založena při vzniku sboru.  Dne 25. ledna 1903 se konal první spolkový taneční ples, jehož výnos byl dán do spolkové pokladny. Zároveň 14. června t.r. byla dostavěna kůlna hasičského náčiní, jejíž stavbu podnikal p. Josef Štěch. Členové sboru pak obdrželi výzbroj.
            Každoročně se konaly spolkové taneční plesy a pravidelná byla i účast sboru na župním sjezdu župy Vltavotýnské. Konaly se valné hromady sboru a především cvičení se stříkačkou formou povelů nebo signálů. Od srpna do září 1905 byly ustaveny požární hlídky. Pamětní kniha také zaznamenává všechny zásahy sboru u požárů v Hostí i v okolních obcí. V roce 1908 z čistého zisku spolkového plesu byla zřízena sborová knihovna a bylo zakoupeno 31 svazků poučných i zábavných knih k výročí 60letého panování císaře Františka Josefa I. Dne 28. června 1912 se sbor zúčastnil uvítání českobudějovického biskupa Josefa Antonína Hůlky v Chrášťanech ku příležitosti znovu vysvěcení tamního kostela. 22. června 1913 se konal v Hostí 12. župní sjezd hasičské župy Vltavotýnské. Při této příležitosti byla svěcena stříkačka kaplanem Hrnčířem z Chrášťan a kmotrou se stala Barbora Písačková.
            Na začátku 1. světové války po vyhlášení mobilizace dne 26. července (o pouti Kolodějské) nastoupilo vojenskou službu 27 členů sboru. V pamětní knize jsou zaznamenány jejich osudy v průběhu války. Z vojáků na frontě pak 3 členové sboru padli, 3 byli zajati a 5 zraněno. Na podzim roku 1914 byli odvedeni i hasiči nevojáci a činnost spolku byla přerušena.
 
Meziválečné období 
            Po skončení války a vzniku samostatné československé republiky byla vytvořena nová struktura dobrovolného hasičstva. Dne 21. března 1919 se v Brně konala ustavující schůze nového Svazu dobrovolného hasičstva československého. Bylo založeno pět zemských jednot a jednotlivé župy. Začala se opět oživovat činnost sboru v Hostech, v roce 1919 jsou zaznamenány dva zásahy u požárů. V roce 1920 se konal opět spolkový ples a byl obnoven výcvik hasičů i činnost požárních hlídek v letním období. Přetrvává i do dnešních dnů tradice, účast hasičů na pohřbu zesnulého bratra hasiče nebo jeho manželky. Každoročně se v letních měsících konal výlet na kopec Hájiště. Dne 13. července 1924 se sbor zúčastnil župního sjezdu hasičské župy Bechyňské ve Hvožďanech a v roce 1925 10. května je zaznamenána první účast dvou členů sboru na sanitárním kursu v Týně nad Vltavou.
            Na jaře 10. dubna večer a následně 11. dubna 1926 odpoledne sehráli členové sboru první divadelní představení „ Pro čest hasičskou“ za hojné účasti diváků. Začíná další pěkná tradice ve sboru a to uvítání novomanželů při svatbě bratra hasiče. V  tomto období se opět konají četná cvičení, pravidelná setkání na župních sjezdech a jsou dokumentovány zásahy u požárů. Na podzim 6. listopadu 1927 je zaznamenán větší požár dvoru Homole p. Jana Koubka a účast sboru hasičů z Hostů, Koloděj a z Koloměřic, který motorovou stříkačkou se zasadili o zdolání požáru. Dne 27 srpna 1930 je dokumentován ještě jeden požár dvoru Homole jako v pořadí 21. zásah sboru . V roce 1933 9. července se čtyři členové a dvě členky sboru zúčastnili Jihočeského sjezdu hasičstva v Č. Budějovicích.
            V roce 1935 dne 6. března se konala místní oslava 85. narozenin prezidenta republiky T.G. Masaryka. Byla zahájena  zapálením hranice, následoval proslov starosty sboru Františka Blechy a přednes básní mladými školáky.  Po zapění národní hymny a jiných národních písní byla slavnost ukončena. Oslavy se zúčastnilo 20 členů sboru a 150 civilních osob. Obdobná slavnost se konala každoročně až do vypuknutí 2. světové války.
            Jako jeden z největších požárů v naší obci je popisován požár Nového Dvora v Knize pamětní takto: 15. října 1938 v 10 hod. 38 minut dopoledne vznikl požár ve stodole p. V. Štýblera, nájemce Nového Dvora. Stodola shořela celá i se zásobou ovesné ječné slámy, 121 q pšenice v pytlích, 80 q brambor, mlýnek a různé drobné nářadí. Motor benzinový byl zachráněn. Okolí přístavby, drůbežárna, kolna na stroje a kolna krytá byly zachráněny. Zachráněn byl též stoh slámy vzdálený od stodoly 15 metrů. K požáru se dostavil sbor Týna nad Vltavou v 1.25 hod odpoledne, sbor Hostecký v 1.30 hod a sbor Pašovický v 1,45 hod. Sbor z Týna postavil stříkačku k rybníčku, z něhož byla voda vyčerpána as za půl hodiny a jelikož bližší voda žádná nebyla, odebral se stříkačkou domů. Sbor Pašovický postavil stříkačku ke studni, z níž vodu asi za půl hodiny vyčerpal. Sbor Hostecký se stříkačkou nepracoval, pomáhal sborům a držel 3 dny hlídky u ohně (přítomno 22 členů). Požár tento byl jeden z největších požárů v naší obci a vyžadoval asi 200 pracovních hodin na jeho zdolání, neb nebyla zásoba vody po ruce a sbor byl nucen požár dohasit ručně donášením vody (pravděpodobně z řeky).
            V době Protektorátu Čechy a Morava dochází opět k útlumu činnosti sboru, kdy bylo spolčování lidí omezeno, sbor se schází především z důvodu častých cvičení (i poplachových) a v některém roce i spolkové schůzi. V roce 1941 jsou potvrzeny celoroční požární hlídky do 24. hodiny.
 
Poválečná léta:
            Již začátkem únoru roku 1946 se obnovila tradice v konání spolkového plesu. Dne 5. května 1946 se konala členská schůze k uctění památky revolučního dne. V dopoledních i odpoledních hodinách stáli členové sboru čestnou stráž u pomníku padlých v obci, který byl v tomto roce vybudován. Radost z ukončení válečných útrap a nadšení ze svobody nejlépe vyjadřuje „Provolání České hasičské zemské jednoty“, které je doslovně zaznamenáno:
            Sestry a bratři! Česká zemská hasičská jednota volá k vám bratři, sestry, doroste i žactvo do všech míst, měst i vesnic kde pracujete, abyste opět naplnili hasičské heslo „ Na pomoc“. Národ československý, jehož jste podstatnou částí, nastupuje k splnění dvouletého budovatelského plánu. Ukládáme i vám novou, vysoce čestnou povinnost. Budovatelský plán předpokládá především splniti všechny úkoly mravní i sociální. Jak sám historický zákon o dvouletém budovatelském plánu z 28. října připomíná, bude provedena mobilizace pracovních sil hlavně na podkladě dobrovolnosti. Tato vlastnost není nám hasičům cizí, protože právě na dobrovolnosti spočívá celá práce ve sborech a všech organizačních hasičských složkách. Ukládáme vám všem bez rozdílu, abyste zásadu první hasičské ctnosti, tj. dobrovolnost, dali plně a zcela do služeb československého budovatelského plánu. Máte všichni dvojí povinnost. Budete pracovati na vlastním hasičském dvouletém plánu, který jsme dobrovolně přijali, i na tom, který nám ukládá vláda našeho státu. Budete mobilizovati srdce, hlavy a paže všech příslušníků našeho národa k dobrovolné a obětavé práci.
            Vyhlašujeme slavnostně nástup hasičského bratrstva do práce ve prospěch tohoto díla .Tak jako znělo hasičské heslo „ Na pomoc“ v době temna a poroby, tak jako je přijal celý národ v památných dnech květnových, tak i dnes heslo „ Na pomoc“ povede nejen dobrovolné hasiče, ale celý národ ke zdaru a vítězství budovatelského dvouletého plánu, na němž záleží nejen štěstí naše, ale i generací příštích.
            Dne 6. července 1947 se sbor zúčastnil odhalení pomníku Matěje Kopeckého v Kolodějích nad Lužnicí a ihned poté 20. července se sbor zúčastnil svěcení zámecké kaple sv. Anny v Kolodějích nad Lužnicí  pražským arcibiskupem Josefem Beranem. V témže roce se obnovila činnost místního divadelního spolku Naděje, který působil ještě koncem padesátých let.
            Změnu politické a hospodářské situace po únoru 1948 nejlépe vyjadřuje opis  „Poselství“ Svazu československého hasičstva k valným hromadám, které nabádá k rozvážnosti při hodnocení chování svých kolegů především formou sebekritiky a k pečlivé volbě nových činovníků. V roce 1950 je požární ochrana v ČSR svěřena národním výborům v obcích a v této době dochází opět k útlumu činnosti sboru. Přesto se konala hasičská protipožární cvičení a byly ustaveny v době žní požární hlídky. V roce 1956 dne 22. dubna byla sboru předána motorová stříkačka, kterou bratři z hasičské jednoty z Týna nad Vltavou svojí pílí a obětavostí opravili z vyřazeného stroje. Hasičská jednota z Koloděj nad Lužnicí při této příležitosti sboru darovala sirénu. V roce 1961 byla tato stříkačka vyřazena a na         ONV Č. Budějovice byla podána žádost o přidělení nové stříkačky, kterou sbor 28. července 1962 obdržel. Přesto v tomto období byla  činnost sboru prakticky na 10 roků přerušena.
            K oživení činnosti sboru v Hostech dochází až v roce 1972, kdy se 9. ledna uskutečnila výroční schůze a došlo k volbě nového výboru. Dne 4. března se konala členská schůze za přítomnosti 40 členů a byly zahájeny přípravy hasičské soutěže v rámci oslav 70. výročí založení sboru v obci. Tato oslava se konala 11. června 1972 a vlastní soutěže se zúčastnilo pět sborů ( Koloděje n/L., Týn n/V, Bohunice, Nuzice a Hosty). Domácí družstvo skončilo na 3. místě. Tato akce proběhla za pěkného počasí a značného zájmu diváků a po skončení soutěže byla uspořádána taneční zábava. V tomtéž roce obdržel sbor novou výkonnou motorovou stříkačku. V tomto roce měl sbor 54 členů.
            V průběhu sedmdesátých let se činnost sboru zaměřuje jak na obvodové a pohárové soutěže v požárním sportu, tak na brigádnickou činnost při zvelebování obce a v brigády v zemědělském družstvu. Konají se pravidelné schůze sboru a hasičské bály. Významný rok byl 1982, kdy sbor slavil 80. výročí založení. Členové sboru zvelebili prostory na návsi, byla upravena kanalizace a zavezením malého rybníčku vznikl parčík pro oslavu. K této akci byli pozváni všichni zjistitelní rodáci a bylo rozesláno cca 250 pozvánek. Na oslavu byly pozvány i sousední sbory z okolních vesnic i zástupce MNV Chrášťany. Dne 30. 7 slavnostní průvod prošel po návsi k pomníku padlých, kde byl položen věnec k uctění památky a pomník lemovala čestná stráž. Při slavnosti byla předvedena výstava staré i nové požární techniky a zúčastnilo se asi 500 občanů a rodáků. Odpolední posezení pod lipami pokračovalo večer taneční zábavou v místním pohostinství. Celou vydařenou slavnost zdokumentoval bratr        V. Příhoda č.7 nafilmováním, stejně jako oslavu před 10 roky a tyto záznamy byly později promítány při slavnostních příležitostech.
            V roce 1990 se obec osamostatnila, vznikl Obecní úřad Hosty s přidruženými osadami Dobrný a Hostecká Hladná a aktivita sboru se ještě zvyšuje. Členové sboru se podíleli na opravě budovy OÚ, kapličky na návsi i požární zbrojnice a připravili oslavu 90letého trvání sboru v r. 1992.  Obdobná a velmi úspěšná byla oslava 100. výročí založení sboru v roce 2002. Při této příležitosti byl také svěcen nový prapor sboru, nový prapor a znak obce. Sbor se pravidelně zúčastňuje obvodových a pohárových soutěží v požárním sportu a úzce spolupracuje s obecním zastupitelstvem při prevenci vzniku požárů a při zvelebování vzhledu obce.          Velmi dobrá je i spolupráce s místní Mysliveckou společností Hosty –Hájiště.
            Sbor je v současnosti garantem kulturního a společenského života v obci. Každoročně pořádá různé taneční zábavy (Pouťová, Posvícenská, Silvestr, Hasičský bál). Ze sportovních akcí je možno připomenout již tradiční turnaj ve stolním tenisu a od roku 2009 také turnaj v nohejbalu. Dále sbor začal organizovat s pomocí místních občanů dětský den a dětský maškarní bál.
            Většina akcí, které sbor pořádá, probíhá v rámci „ Oranžového roku“, který finančně podporuje Jaderná elektrárna Temelín.
           
 
Funkcionáři sboru:
Starosta ( předseda)                                     velitel
Josef Stejskal č.p.27          1902 – 1909                 Jan Panoch č.p. 56           1902 - 1919
Jan Blecha č.p. 23             1909 – 1920                 Josef Stejskal č.p. 30        1919 – 1926
Frant.Soukup č.p.57          1920 – 1926                 Josef Stejskal č.p. 27        1926 – 1941
Frant.Blecha č.p. 23          1926 – 1938                 Rudolf Starý č.p. 7             1941 – 1950
Jan Hajíček č.p. 64            1938 - 1945                 František Kabele č.p.86     1950 - 1959
Antonín Landa č.p. 82       1945 - 1947                 Josef Pileček č.p. 14          1959 - 1966
Jan Hajíček č.p. 64           1947 - 1972                  František Soukup č.p.57    1966 - 1972
Antonín Landa č.p.82        1972 - 1979                 Jan Hajíček č.p.64              1972 - 2001
František Soukup č.p.57   1979 – 1983                 Vladislav Stejskal č.p.27     2002 - 2004
Josef Pileček č.p. 14         1983 – 1985                 Zdeněk Stejskal č.p. 79      2004
Josef Sobíšek č.p. 25       1985 - 2006
Vlastimil Koubek č.p. 62    2006
 

Tradiční hasičský bál

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Plakát bál13.doc Tradiční hasičský bál 49.2 Kb